Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Artikel 1 – Definities
 2. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
  en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
  en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een
  afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
  handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
  en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument
  of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
  manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
  waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt;
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
 10. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
  diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
  gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
  digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
  mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
  modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de
  consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
  een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te
  zijn samengekomen.
 14. Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Naam: Posterdeco.com
  Adres: Schootense Loop 4 L
  Email: info@posterdeco.com
  KvK-nummer: 59064730
  Btw-identificatienummer: NL853303204B01
  Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
  gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
  Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en
  hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
  stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
  ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
  algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo
  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
  deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
  andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op
  de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Artikel 4 – Het aanbod
 6. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 7. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
  digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
  maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
  producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
  aanbod binden de ondernemer niet.
 8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Artikel 5 – De overeenkomst
 9. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
 10. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
  overeenkomst ontbinden.
 11. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
  voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 12. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
  een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
  verbinden.
 13. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
  consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
  een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
  kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
  herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
  van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
  de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 14. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
  levering.
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Bij producten:
 15. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
  een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag
  de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
  verplichten.
 16. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
  consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
  consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
  ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
  wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
  levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
  onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
  de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
  ontvangen.
  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 17. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
  inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave
  van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
  maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 18. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
  geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 19. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
  het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na
  het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
  bedenktijd.
 20. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
  verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
  de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
  Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 21. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
  zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en
  de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
  slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 22. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
  van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 23. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
  hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht heeft verstrekt.
  Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 24. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
  door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
  ondernemer.
 25. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
  zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
  ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
  consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
  voordat de bedenktijd is verstreken.
 26. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
  in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.
 27. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
  consument.
 28. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
  ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
  aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 29. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
  dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
  beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de
  ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door
  de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
  nakoming van de verbintenis.
 30. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
  elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
  levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
  kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
  gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 31. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
  materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
  de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 32. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
  overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
  Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 33. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
  maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 34. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
  door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen
  14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de
  ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het
  product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar
  gelang welk tijdstip eerder valt.
 35. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
  tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
  consument.
 36. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
  standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet
  terug te betalen.
  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
  alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst, heeft vermeld:
 37. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
  waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
  voordoen;
 38. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
  verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
  ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid
  krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
  succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 39. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
  overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 40. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 41. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
  een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
  goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 42. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde
  datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 43. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
  die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
  duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 44. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 45. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
  om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 46. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 47. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
  maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
  afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 48. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
  levering is verbroken;
 49. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 50. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
  Artikel 11 – De prijs
 51. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
  btw-tarieven.
 52. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
  heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 53. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 54. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
  waarop de prijsverhoging ingaat.
 55. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
 56. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
  in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
  en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
  en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat
  het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 57. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
  beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten
  in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 58. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
  importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
  verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming
  van zijn deel van de overeenkomst.
  Artikel 13 – Levering en uitvoering
 59. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
  en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
  verlening van diensten.
 60. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
  gemaakt.
 61. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
  de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
  ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
  eventuele schadevergoeding.
 62. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
  onverwijld terugbetalen.
 63. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
  moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
  bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging:
 64. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
  van ten hoogste één maand.
 65. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
  het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 66. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
  bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
  vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
  worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn
  van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De
  opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
  minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
  stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur:
 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
  verzetten.
  Artikel 15 – Betaling
 6. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door
  de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
  bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
  overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
  aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 7. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden
  nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
  bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
  desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
  plaatsgevonden.
 8. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
  aan de ondernemer te melden.
 9. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
  ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14
  dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
  betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
  verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
  incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
  openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
  volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de
  consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  Artikel 16 – Klachtenregeling
 10. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
  klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 11. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
  de ondernemer.
 12. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
  de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
  ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 13. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
  onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
  geschillenregeling.
  Artikel 17 – Geschillen
 14. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
  van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
  door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager.